0 Kč 0

Sheron, zimní ostřikovač do -20 °C - 1 l DOPRODEJ

- 20%
Pouze do vyprodání zásob!!!

Nemrznoucí zimní směs do ostřikovačů s příjemnou citrusovou vůní. Nezámrznost do -20 °C je nejpoužívanější a po většinu zimní sezóny dostatečná mrazuodolnost v našem klimatickém pásmu. Široké vylévací hrdlo umožňuje snadné vylévání kapaliny do nádržky ostřikovače -20 °C K omývání skel i světlometů v zimním období, stěžejně pro použití při teplotách pod bodem mrazu.

Kód SHERZIMOSTŘI20BL1
Dostupnost Skladem
Skladem 11.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Původní cena 37,99 Kč s DPH
Cena bez DPH 25,12 Kč / ks
Cena s DPH 30,40 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Obsah nebezpečných látek: Složení: méně než 5% obsahu aniontové povrchově aktivní látky, ethanol, barvivo, aroma.

Signální slovo: Varování

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro