0 Kč 0

Sheron Diesel Aditiv zimní, multifukční přísada do motorové nafty - 500 ml DOPRODEJ

- 20%
Pouze do vyprodání zásob!!!

Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období, snižuje bod tuhnutí nafty, zlepšuje chod motoru a spotřebu paliva. Při dávkování 1:500 snižuje bod tuhnutí až o -9°C (500 ml vystačí na 250 L nafty). Při dávkování 1:1000 snižuje bod tuhnutí až o -5°C (500 ml vystačí na 500L nafty).

Kód SHERDIESADITBL500
Dostupnost Skladem
Skladem 4.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Původní cena 146,89 Kč s DPH
Cena bez DPH 97,12 Kč / ks
Cena s DPH 117,52 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Multifunkční přísada do paliv dieselových spalovacích motorů, vhodná zejména pro zimní období. Přidává se preventivně před příchodem mrazů. Přísada je určená pro zlepšení mechanických vlastností paliva (filtrovatelnosti) při nízkých teplotách.

Zapracovává vyseparovaný parafín zpět do nafty. Aplikujte do nádrže před jejím naplněním, teplota ošetřovaného paliva nesmí být nižší než -3 °C. Vždy dodržte tabulku správného dávkování uvedenou na výrobku. Skladujte při teplotách nad 5 °C (příp. ztuhnutí přípravku neznamená ztrátu kvality a nefunkčnost; po zahřátí na min. 5 °C a protřepání lze opětovně použít).

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej - nespecifikovaný – Indexové číslo – 649- 424-00-3.

Signální slovo: Nebezpečí

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro