OSMO 8000 Čistič štětců a ředidlo 1 l

OSMO 8000 K čištění pracovního nářadí po nanesení Osmo nátěrů na dřevo, olejových nebo nátěrových syntetických barev. Jednoduše a rychle mít zase čistý štětec! Více

Kód produktu
OSMOAXČIS18000

Skladem
3 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.

Cena S DPH
340,00 Kč / ks

Skladem
ks
(3 ks na skladě)

Osmo Čistič štětců a ředidlo je ideální pro čištění nářadí, použitého při aplikacích Osmo nátěrů na dřevo, nátěrů na bázi olejů nebo syntetických pryskyřic; stejně tak může být použit jako ředidlo pro naředění nátěrových hmot na bázi organických rozpouštědel.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech - předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s odpady
Obsahuje: alifatické uhlovodíky (> 30 %). Indexové číslo: 649-327-00-6.
Odstraňování odpadů:
Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 07 07 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Parametry
Použití
Výrobce
Marušík HOLZ sro

Volejte

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt