0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Lignofix Super 4,5 kg - čirý

Lignofix Super - 4,5 kg, čirý. Vhodný k ošetření napadeného zdiva a dřeva. Ilustrační foto. LIG.SUPER ČIRÝ 4,5K

Dostupnost Do týdne
Cena bez DPH 4.284 Kč / ks
Cena s DPH 5.183,64 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

LIGNOFIX SUPER je kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám (např. dřevomorka), plísním a preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík). Je určen k povrchové impregnaci napadeného dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Typové označení (dle ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S, D včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

Návod k použití: Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)
Ochrana Dřevo Zdivo a omítky
Lignofix Super Nátěr, postřik, máčení
Interiér Exteriér Interiér,Exteriér
Ředění (vodou) 1:19 1:19 1:9
Min. příjem koncentrátů (g/m²) 10 20 20
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva) 1-2x 1-2x 2-3x
Doba ochrany 10 let - doporučená kontrola po 5 letech min. 5 let - doporučená kontrola po 5 letech  

Skladování: V originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Uvedené informace platí i pro barevné modifikace tohoto přípravku. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 250 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid; 20 g/kg cypermethrin; 30 g/kg tebukonazol.

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

První pomoc: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc . Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání ihned přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Barva Bezbarvá

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro