0 Kč 0

Chemolak Chemolux S-Klasik 0,75 L - pinie

Chemolak Chemolux S-Klasik 0,75 L - pinie, syntetická lazura s matným vzhledem.

Kód CHEMOMR601PI075
Dostupnost Není skladem
Cena bez DPH 93,80 Kč / ks
Cena s DPH 113,50 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

Použití:

CHEMOLUX S Klasik je syntetická lazura s matným vzhledem, určená na ochranu a dekoraci dřeva. Vyniká intezivní ochrannou proti vlhkosti, odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Vsakuje do hloubky a na povrchu vytváří jemný film, čímž umožňuje dýchání dřeva. Nepoužívejte na nátěry předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a na natírání dětského nábytku a hraček.

Postup:

Po důkladném promíchání nanášejte na suché, čisté, odmaštěné dřevo zbavené pryskyřičných ploch. Povrch dřeva před každým nátěrem přebruste a odstrańte prach.

Nové neošetřené dřevo do exteriéru - 2 až 3 vrstvy v intervalu 24 hodin

Opravné nátěry a dřevo do interiéru - 1 až 2 vrstvy v intervalu 24 hodin

Dlouhodobá ochrana v exteriéru proti biologickým škůdcům a povětrnostním vlivům - 1 vrstva CHEMOLUXU biocidního napouštědla V 1357, 2 - 3 vrstvy CHEMOLUXU S Klasik v intervalu 24 hodin.

Nevsáknutou lazuru do 15 minut setřete hadrem. Při natírání větších ploch doporučujeme sjednotit barevný odstín, smícháním obsahu jednotlivých obalů.

Rizikové a bezpečnostní věty:

R 10 - Hořlavý. R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí. R 65 - Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. S  - Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 - Zamezte styku s kůží a očima. S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.

Ochrana zdraví při práci, první pomoc a skladování:

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. při uasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a v případě těžkostí vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení pokožky omyjte potřísněné místo vodou a mýdelem a ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte při teplotě +5 až +25 °C.

Likvidace obalů a odpadů:

Zacházejte jako s nebezpečným odpadem v souladu s platnými zákony. Zbytky obsahu odevzdejte ke spálení v určené spalovně nebo ukládejte na určených skládkách průmyslových odpadů. Vyčištěný obal lze likvidovat jako druhotnou surovinu. Kategorie odpadu: N - nebezpečný odpad, kód odpadu: 08 01 11, Kód odpadu obalu: 15 01 10. Výrobek si uchovává své užitkové vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data spotřeby.

Balení 0,75 l
Barva Pinie

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro