0 Kč 0

Doprava
v rámci
Ostravy
zdarma

Carlson rozmrazovač zámků 50 ml DOPRODEJ

Akce - 20% Výprodej
Pouze do vyprodání zásob!!!

Účinný přípravek proti zamrzání zámků. Snadno odstraňuje námrazy v zámku dveří automobilů při zimním provozu - účinný. Aplikace přímo do zámku. Účinek po cca 1-2 minutách, nebo při velké námraze je nutno opakovat.

Kód CARLROZMZÁMBL50
Dostupnost Skladem
Skladem 12.00 ks
Při objednávce většího množství, než je skladem, bude doba doručení upřesněna až po zpracování objednávky.
Původní cena 15,97 Kč s DPH
Cena bez DPH 10,56 Kč / ks
Cena s DPH 12,78 Kč / ks
Varianta neexistuje
Metráž musí být menší nebo rovna
Počet ks

GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhličitan sodný

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Na to, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje se můžete podívat zde

Volejte ihned

728 058 069

PO-PÁ: 7:00 - 16:00
SO: 8:00 - 11:00

Napište nám

Prodejna Ostrava

MARUŠÍK HOLZ s.r.o.
K Turkovu 3286/3
Ostrava - Martinov

Kontakt

Marušík HOLZ sro